Algemene voorwaarden


Algemeen

Welkom bij Pak’m

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 juli 2018 van toepassing op elk gebruik van pakm.nl (hierna: "Pak'm" of "de website") via computer, mobiele apparaten of enige andere software-applicatie; op alle diensten die door Pak'm worden aangeboden en op alle overeenkomsten die de gebruiker van de website (“Gebruiker”) aangaat met Pak'm.

Door het bezoeken dan wel het gebruiken van diensten van Pak'm gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Het is daarom van belang deze Algemene Voorwaarden en het bijbehorende Privacy Statement vooraf te lezen. Omdat Pak'm voortdurend in ontwikkeling is, zullen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden. Daarom raden wij aan deze Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen. Pak'm zal er naar streven om wijzigingen binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen.

Gebruikers en accounts

Voor het aanmaken van een account op Pak'm geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Daarnaast zijn de diensten van Pak'm slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers wanneer zij daarvoor toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger, of het maatschappelijk gebruikelijk is dat een minderjarige van een bepaalde leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over gebruiker of bezoeker wordt bedoeld: diegene en/of die organisatie die Pak'm bezoekt dan wel van de diensten van Pak'm gebruik maakt.

De gebruikersnaam is vrij te kiezen maar mag geen illegale, beledigende of obscene tekst bevatten. Gebruikersnaam mag geen URL of gedeeltelijke URL bevatten. Het is niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken.

Persoonlijke gegevens en uw privacy

In het Privacy Statement wordt uitgelegd hoe persoonlijke gegevens van gebruikers verzameld, beschermd en verwerkt worden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Pak'M is niet aansprakelijk voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 • gebruik van de diensten van Pak'm;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op de website;
 • afname van diensten van derden;
 • gebruik van gekochte producten via de website;
 • wijzigingen in de diensten van Pak'm;
 • wijzigingen in of op de website.

Wij garanderen niet dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie op de website is onder voorbehoud van spellingsfouten en/of typefouten.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

De Gebruiker vrijwaart Pak'm van alle aanspraken van derden betreffende schade geleden door:

 • het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie;
 • het gebruik van via de website aangeschafte goederen en/of diensten;
 • onrechtmatige inhoud van advertenties en/of doorverwijzingen vanuit Pak'm.

Beperking van aansprakelijkheid

Indien Pak'm om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a. de totale vergoeding die de Gebruiker aan Marktplaats heeft betaald gedurende de 4 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of b. € 150,- al naar gelang wat hoger is.

Pak'm sluit iedere aansprakelijkheid uit voor:

 • afname van diensten en/of producten van derden dan wel gebruik daarvan via Pak'm;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op de website;
 • wijzigingen in de diensten en/of wijzigingen in of op de website.

Websites en diensten van derden

Pak'm bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld via hyperlinks of banners). Pak'm heeft geen enkele zeggenschap en/of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de voorwaarden en privacy regels van die betreffende website. Indien de Gebruiker vragen heeft over deze regels van websites van derden, dan verwijst Pak'm de Gebruiker naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruik van diensten van externe dienstverleners zoals betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten valt onder de voorwaarden en privacy regels van de desbetreffende dienstverlener.

Oneigenlijk gebruik van het Platform

De inhoud van de website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers van Pak'm te verzamelen en/of Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten buiten de website om.

Op de databases van Pak'm rust het databankrecht van Pak'm. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de database(s) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de database(s) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken.

Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Pak'm daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Misbruik van de website en gevolgen daarvan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier. Dit kunt u ook gebruiken voor klachten omtrent oplichting.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Algemene Voorwaarden en/of het Privacy Statement, dan kan Pak'm - indien wij hiertoe aanleiding zien - om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Pak'm kan deze maatregelen ook treffen indien een Gebruiker op onredelijke wijze gebruik maakt van de website:

a. Pak'm kan de betreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Pak'm of bepaalde functionaliteit voor de Gebruiker beperken en/of
b. een of meerdere advertenties en/of evenementen van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door de Gebruiker betaalde bedrag.

Pak'm kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken en binnen de grenzen van de wet deze doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Pak'm kan indien nodig juridische stappen nemen voor haarzelf dan wel voor derden die geschaad worden.

Indien wij een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Pak'm zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden door een bevoegd rechter ongeldig wordt verklaard dan laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

Marktplaats advertentie voorwaarden

Algemene voorwaarden advertentie-plaatsing

Pak'm is geen partij bij enige overeenkomst tussen Gebruikers van Pak'm onderling dan wel gebruikers van Pak'm en derden. Eventuele onderlinge geschillen dienen opgelost te worden zonder betrokkenheid van Pak'M.

Advertenties die door een Gebruiker op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen:

 • in iedere advertentie mag maar een (1) concreet product of dienst worden aangeboden of gezocht;
 • titel en tekst van een advertentie dienen een duidelijke omschrijving van het aangeboden of gevraagde product of dienst te bevatten;
 • titel en tekst van advertenties mogen alleen in het Nederlands of Engels worden opgesteld;
 • iedere advertentie dient in de best passende rubriek te worden geplaatst;

In de titel en tekst van een advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de advertentie wordt aangeboden of gevraagd. In de titel en tekst mag op geen enkele wijze verwarring geschept worden over de herkomst en/of identiteit van het product en/of dienst.

De volgende advertentie-inhoud is niet toegestaan:

 • Advertenties die geen betrekking hebben op evenementen en/of het organiseren daarvan.
 • Misleidende, onnauwkeurige of onjuiste tekst en/of titel.
 • Discriminerende, beledigende, bedreigende, opruiende en/of pornografische tekst en/of titel.
 • Politieke boodschappen en/of inhoud die in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden.
 • Foto’s die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
 • Illegale of onrechtmatige producten en/of diensten.
 • Inbreuk op intellectueel eigendomsrecht van derden.

Gebruikers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product en/of dienst te kennen. Pak'm raadt Gebruikers aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen.

Een adverteerder mag een Gebruiker in een advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Het is een adverteerder niet toegstaan om in het prijsveld van de advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden. Gebruikers die als ondernemer hun goederen en/of diensten aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de Omzetbelasting verplicht hun prijzen inclusief BTW aan te geven in een advertentie.

Bieden

Een bod op een product of dienst in een advertentie is niet bindend. Het staat de adverteerder vrij elk willekeurig bod op zijn/haar advertentie te accepteren. Door een bod te accepteren, worden alle overige biedingen automatisch verworpen. Indien een bod door een adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

Het is niet toegestaan biedingen uit te brengen met het enkele doel het biedingsproces te verstoren.

Prijzen en betaalmethoden

Betalingen

Bij het plaatsen van een advertentie geldt voor de Gebruiker de verplichting tot betaling vanaf het moment dat de advertentie geplaatst wordt. Indien deze betaling niet tijdig wordt voldaan is Pak'm gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ook kan de geplaatste advertentie verwijderd worden zonder dat de Gebruiker recht op restitutie van de in rekening gebrachte kosten heeft.

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Pak'm kunt u indienen door middel van het contact formulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Pak'm streeft ernaar binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal Pak'm binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Wijzigingen

Pak'm kan de website of delen daarvan als ook deze Algemene Voorwaarden te alle tijden wijzigen. Tevens kan Pak'm te alle tijden de diensten wijzigen of beëindigen. Pak'm streeft ernaar een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 8 juli 2018.