Privacy Statement


Dit Privacy statement is van toepassing op alle gebruikers van het Pak'm platform. Deze verklaring is van kracht met ingang van 1 mei 2018. Uw privacy is belangrijk voor Pak'm; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

Waarom verzamelt Pak'm persoonsgegevens?

Pak'm verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van uw gebruik van het platform:

 • aanbieden van gepersonaliseerde inhoud;
 • deelname aan prijsvragen, verlotingen en andere acties;
 • de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van advertenties;
 • afhandelen van betalingen aan Pak'm;
 • verzenden van marketing-uitingen zoals nieuwsbrieven;
 • bieden van ondersteuning en afhandelen van klachten;
 • informeren over wijzigingen van diensten en/of producten;
 • verbeteren van het Pak'm platform.

Voor optimale bereikbaarheid, functionaliteit en veiligheid van het platform gebruikt Pak'm diverse monitoring en logging tools en methodieken. Deze worden alleen als technisch hulpmiddel gebruikt bij eventuele calamiteiten en incidenten, en bij het voorkomen daarvan. Hierbij gaat Pak'm zo strikt mogelijk met persoonlijke gegevens om.

Welke gegevens verzamelt Pak'm?

Van alle gebruikers:

 • gebruikersnaam;
 • e-mail adres;
 • woonplaats.

Van marktplaats gebruikers:

 • bovenstaande gegevens plus:
 • voor- en achternaam;
 • adres, postcode en woonplaats.

Van evenement organisatoren:

 • bovenstaande gegevens plus:
 • naam organisatie c.q. bedrijf;
 • inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel;
 • B.T.W. nummer.

Overige gegevens:

 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Pak'm verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens.

Hoe verzamelt Pak'm die gegevens?

Bij het aanmaken van een account kiest u ervoor een aantal gegevens rechtstreeks aan Pak'm door te geven. Hierbij is de gebruiker van het platform zelf verantwoordelijk voor het correct beschikbaar stellen van de gegevens. Pak'm verwerkt deze gegevens alleen in opdracht van de gebruiker. Daarnaast verzamelt Pak'm sommige gegevens tijdens uw gebruik van het platform.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

Pak'm host en verwerkt de gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (E.E.R.). Pak'm maakt daarbij gebruik van Europese servers in Nederland en Ierland.

Hoe beschermt Pak'm de gegevens?

Om de persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid te handhaven, neemt Pak'm fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens en de daaraan verbonden risico's. Uw gegevens worden zo beschermd tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik c.q. wijziging en onbevoegde onthulling. Ook van de leveranciers verlangt Pak'm minimaal gelijkwaardige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@pakm.nl.

Hoelang bewaart Pak’m gegevens?

Pak'm bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van eerder genoemde doelen. Na het opheffen van uw account bij Pak'm worden uw gegevens na 30 dagen van onze servers gewist. Gegevens worden bewaard dan wel verwijderd binnen de wettelijke verplichtingen van Pak'm.

Met wie deelt Pak'm gegevens?

Voor de uitvoering van de dienstverlening maakt Pak'm gebruik van externe dienstverleners, bijvoorbeeld cloud-omgevingen, betaalplatform, etcetera. Deze partijen verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Pak'm.

Bij redelijke gronden om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Pak'm, de business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kan uw informatie ook gebruikt of beschikbaar gesteld worden ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behoudt Pak'm het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet wordt verlangd en Pak'm van mening is dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming; of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake het Pak'm platform.

Vragen over privacy en toegang tot gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@pakm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy en het voorkomen van misbruik. Pak'm zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Als u een vraag heeft over dit Privacy Statement of over de behandeling van uw gegevens door Pak'm, kunt u een e-mail sturen naar support@pakm.nl. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen:
Pak'm B.V.
van Coehoornstraat 5
5916 PH Venlo

Wijzigingen in het Privacy Statement

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in dit Privacy Statement streeft Pak'm ernaar dit ruim van te voren via de website (pakm.nl) aan te kondigen. Indien Pak'm uw persoonsgegevens wil gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stelt Pak'm u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of Pak'm uw persoonsgegevens al dan niet op de nieuwe manier mag gebruiken.