Veiligheid op evenementen


Een evenement organiseren is vaak leuk, tot het punt waarbij er geen creativiteit meer gevraagd is en het gaat over veiligheid. Maar het is minstens zo belangrijk, misschien nog wel veel belangrijker! Niemand herinnert zich namelijk hoe mooi de decoratie van mainstage was als er door noodweer een tent is omgewaaid met alle gevolgen van dien. En zo zijn er nog talloze voorbeelden op te noemen.

Veiligheidsplan opstellen

Als organisatie van een evenement ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Dit kun je waarborgen door een veiligheidsplan op te stellen. Je maakt hierin de risico’s inzichtelijk en denkt al na over maatregelen die getroffen kunnen worden. Het is belangrijk dat rollen, taken en verantwoordelijkheden in het veiligheidsplan helder en eenduidig zijn beschreven. Het is een dynamisch document, dus het is belangrijk dat het jaarlijks wordt aangepast na evaluatie. Het maakt ook onderdeel uit van de vergunningsaanvraag.

Onderdelen veiligheidsplan

1. Organisator (en eventuele partners/onderaannemers)

Wie organiseert het en wat zijn de contactgegevens?

2. Risicoanalyse

Geef een duidelijke beschrijving van het evenement met een aantal criteria:

 • Het publieksprofiel (hoeveel, leeftijd, gedrag, gezondheid)
 • Het activiteitenprofiel (wat, duur, deelnemers/toeschouwers)
 • Het ruimtelijk profiel (locatie, bereikbaarheid, binnen/buiten)

Op basis hiervan is het mogelijk om de risico’s in kaart te brengen:

 • Benoem de gevaren die samenhangen met de activiteiten die plaatsvinden tijdens het evenement
 • Benoem de personen die gevaar lopen en het gevolg/effect van dit gevaar
 • Benoem de genomen voorzorgsmaatregelen
 • Analyseer op basis van de voorgaande drie stappen de risico’s en beschrijf de scenario’s
 • Besluit welke nadere maatregelen noodzakelijk zijn
 • Bepaal het restrisico (onvoorzien: schietpartij, aanrijding)
3. Mogelijke calamiteiten:
 • Scenario brand (vuurwerk, blikseminslag)
 • Scenario openbare ordeverstoring
 • Scenario noodweer/schuilen
 • Scenario incident/ongeval
 • Scenario bommelding/verdacht object
 • Scenario grote drukte
 • Scenario vroegtijdig stoppen
 • Scenario extra warmte
 • Scenario terrorisme
4. Programmering

Welke activiteiten vinden waar op het terrein plaats, op welke tijdstippen?

5. Locatie/inrichting

Niet alleen waar het evenement gaat plaatsvinden, maar ook hoe het terrein zal worden ingedeeld, podia, tenten, communicatiecentrum, EHBO-post, vluchtwegen, (nood) uitgang en niet te vergeten een plattegrond met overzichtstekening.

6. Beveiliging

Bij gebruikmaking van een particuliere beveiligingsorganisatie moet je zorgdragen voor het aanleveren van het beveiligingsplan. Hoe en in welke vorm wordt hoeveel beveiliging ingezet voor, tijdens en na het evenement?

7. Ordehandhaving

Welke maatregelen zijn er genomen aangaande het handhaven van de openbare veiligheid tijdens uw evenement?

8. Publieksveiligheid

Dit heeft met name van doen met:

 • Crowd management: het in veilige banen leiden van publieksstromen om een hoge publieksdichtheid te voorkomen. Onder andere de planning van de bewegwijzering, communicatieborden, hoeveelheid en locatie van bars en sanitaire voorzieningen en de volgorde en locatie van optredens op verschillende podia.
 • Crowd control: fysieke maatregelen om het gebied af te bakenen, publieksstromen te regulieren met hekken en bewegwijzering en het compartimenteren van bezoekers en/of podia door middel van barrières.
9. Ontruiming

Hierin wordt beschreven wie wat doet waar, hoe en wanneer. Wat hierbij van groot belang is, is dat dit ook daadwerkelijk vooraf wordt beoefend op locatie.

10. Incidentenbestrijding

Hierbij wordt aangegeven wat er wordt gedaan zodra zich een incident heeft aangediend. Het is natuurlijk logisch om daarbij de koppeling te maken naar de scenario’s in de beschreven risico-inventarisatie.

11. Brandveiligheid

Welke maatregelen zijn er genomen om te voldoen aan de brandveiligheidseisen. Hierbij gaat het natuurlijk om brandblusmaterialen, brandmeldsysteem, rook- en warmteafvoer systemen, gebruik van veilige stroomvoorzieningen.

12. Medische zorg en hygiëne

Al datgene wat te maken heeft met de medische zorg en hygiëne. EHBO-post, EHBO-voorzieningen, voldoende opgeleide hulpverleners, sanitaire voorzieningen, kwaliteit voedsel en drinken, stromend water, voorlichting m.b.t. alcohol, drugsgebruik, gehoorbescherming, maatregelen bij diverse weersomstandigheden (hitte/koude). Zorg ervoor dat je EHBO-ers een uitgebreidere eigen vaardigheid hebben en dus ook thuis zijn op het gebied van de Eerste Hulpverlening bij gezondheidsverschijnselen op het terrein van alcohol en/of drugsgebruik. Volg daarvoor specifieke vervolgopleidingen (kijk eens op: www.mfaeurope.nl).

13. Verkeer en vervoer

Maatregelen aangaande verkeer en vervoer van goederen, publiek en artiesten. Verkeersregulering, informatieborden, parkeerfaciliteiten, camping, aan- en afvoer van het publiek, openbaar vervoer, kiss & ride, waardoor lokale bewoners, bedrijven en overige verkeersdeelnemers zo min mogelijk hinder ondervinden van uw evenement.

14. Milieu

Alle maatregelen die u neemt die met het milieu van doen hebben. Afvalvoorziening, geluidsniveaus, afvalverwerking, afvoer van afvalwater en afval, schoon achterlaten van het terrein.

NB: Voor een zeer uitgebreide en actuele versie verwijzen wij u zo gewenst naar het document: handboek evenementenveiligheid versie 2.0 juni 2018.